Rekrytering av VD till Skåne Blekinge Vattentjänst

Senior Partners fick förtroendet att rekryterara VD till det nybildade Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Vår konsult Birger Larsson hade tidigare intervjuat samtliga anställd inom VA-sidan i de 4 kommunerna och sammanställt vad den anställde ville arbeta med i fortsättningen och vilken framtidsbild han/hon har.

När vi sedan fick uppdraget att rekrytera VD analyserade vi tillsammans  med det nya presidiet i bolaget vilken typ av ledare det skulle vara och dennes kompetens inom det aktuella området. De tidigare VA-cheferna lämnade även ett gediget material till oss.

Därefter formulerades en platsannons och Senior Partners använde sitt nätverk för att finna kandidater. Vi sökte efter lämpliga och tillgängliga kandidater. Rätt så snabbt kristalliserades det fram 3 huvudkandidater av vilka vi fortsatte diskutera med en av dem.

Efter ingående diskussioner och analyser med styrelsen anställdes huvudkandidaten. Birger Larsson hade dels stor nytta av sin erfarenhet från kommunal verksamhet dels som ledare och  VD för olika bolag.

Ansvarig konsult: Birger Larsson

Skåne Blekinge Vattentjänst AB är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att drifta VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Östra Göinge och Osby. 

Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag är att skapa en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar - till nytta för våra VA-abonnenter. 
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 51 000 invånare och ca 14 000 kunder / hushåll är anslutna till de vatten-och avloppsanläggningar som SBVT nu skall sköta. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 20 vattenverk och 16 avloppsreningsverk. Bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Bromölla

www.sbvt.se